munin-node

munin-node

Ansible role to configure Debian and Ubuntu servers as a Munin nodes.